Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Δημάρχου με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2012-2014.

2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011 – Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 16/2012 απόφασης της Ο.Ε.

3. Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011.

4. Υποβολή πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου.

5. Έγκριση ποσού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Γαλατσίου (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)», αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος – Ετησίου Προγράμματος Δράσης, για τη δέσμευση και εγγραφή ποσού, για το έτος 2012, δέσμευση υπολοίπου ποσού, έως το έτος 2015.

6. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2012.

7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

8. Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

9. Χορήγηση ή μη άδειας τεχνικών παιγνίων – παιγνιόχαρτα του κ. Γεωργιάδη επί της οδού Χρ. Λαδά 24.

10. Διοικητική αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο.

11. Χορήγηση αδειών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριας (στάσιμης ή πλανόδιας) εμπορικής δραστηριότητας εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου.

12. Επιστροφή αδιάθετου ποσού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από γενόμενη παρακατάθεση του Δήμου Γαλατσίου λόγω αποζημίωσης ρυμοτομούμενης οικοπεδικής έκτασης μετά κτίσματος επί της οδού Κρήτης 15-17.

13. Παράταση 15 ημερών του χρόνου ολοκλήρωσης Σύμβασης παράδοσης κάδων απορ/των.

14. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

15. Παραχώρηση αναπηρικού χώρου στάθμευσης.

16. Έγκριση υπεργολαβικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση – Κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου».

17. Αποδοχή της με αριθμό GRHO92440 εγγυητικής επιστολής της Διάτμησης Α.Τ.Ε.

18. Εισήγηση κοπής δένδρων

19. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και Έγκριση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Αττική 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής – Κωδικός θεματικής Προτεραιότητας – (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών και έγκριση της Αρχιτεκτονικής Οριστικής μελέτης του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός στο Ο.Τ. 13/Τ.97 Δήμου Γαλατσίου (Φροντίδας παιδιών και φροντίδας παιδιών με αναπηρία) – ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

20. Συγκρότηση Επιτροπής Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 άρθρου 1 παρ. 3 και 46 του Νέου Κανονισμού των Ο.Τ.Α.

21. Ορισμός Επιτροπής Προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας.

22. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ/τος 28/80

24. Ορισμός ενός (1) Δ.Σ. μετά του αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών σύμφωνα με τα άρθρα 63,64 & 70 Π.Δ. 28/80.

25. Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου μας.

26. Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 € για το έτος 2012.

27. Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων έως του ποσού των 5.869,41 €.

28. Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 186, 191 και 201 του Ν. 3463/06, για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης και αγοράς ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

29. Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής των άρθρων 192, 194 & 201 του Ν. 3463/06 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

30. Υπόδειξη δύο (2) Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ.

31. Υπόδειξη δύο (2) Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρ. 199 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρ. 186 του 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).

32. Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής των άρθρων 199, 186 & 201 του Ν. 3463/06 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης – εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.

33. Ορισμός ενός (1) Δ.Σ. και του αναπληρωτή του ως μέλους επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων.

34. Συγκρότηση επιτροπής ανάθεσης συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου μας αποτελούμενη από τρία (3) μέλη (Δημοτικοί Υπάλληλοι) με τους αναπληρωτές τους,

35. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 της Υπ. Απόφ. 11389/93 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών): «Προμήθειες κάθε είδους ανταλλακτικών-αναλωσίμων-μικροϋλικών-εργαλείων-ελαιολιπαντικών-καυσίμων κ.λ.π. μετά των παράλληλα τυχόν αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών-συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου για το συνεργείο των οχημάτων μας».

36. Ορισμός δύο (2) Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών έως του ποσού των 2.934,70 € του Π.Δ/τος 28/80.

37. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρ. 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (νέος κανονισμός προμηθειών) για τον ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και συναφείς προμήθειες.

38. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρ. 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (νέος κανονισμός προμηθειών) για πάσης φύσεως προμήθειες (πλην του ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και συναφών αυτών προμηθειών),

39. Διαγραφή χρέωσης του κ. Βακάλη Γεωργίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

40. Διαγραφή χρέωσης του κ. Μπαρτσώκα Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

41. Διαγραφή χρέωσης της κ. Κοτρίδου Χρύσας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

42. Διαγραφή χρέωσης της κ. Δασκάλου Θεοδώρας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: