Category Archives: -Δημοτικά Συμβούλια

Δημοτικό Συμβούλιο

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου πραγματοποιούνται την Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκινάει στις 7:30 μ.μ. με  το ακόλουθο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 – Διαβίβαση υπ΄αριθ. 273/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2011.

Η δεύτερη συνεδρίαση ξεκινάει στις 8:30 μ.μ. με  τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

2. Έγκριση αθλητικού προγράμματος camp για το έτος 2012 και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την υλοποίησή του.

3. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την επισκευή των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου λόγω σοβαρής βλάβης.

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012.

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2012.

6. Έγκριση πλήρους απαλλαγής δημοτικών τελών σε μακροχρόνια ανέργους.

7. Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

8. Λήψη απόφασης εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΠΑΣΧΑ 2012.

9. Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

10. Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 5.824,55 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη δαπάνης των φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων. Συνεχίστε την ανάγνωση

Advertisement

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τη σίτιση των υποσιτιζόμενων μαθητών στα σχολεία.

2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υπό σύσταση «Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΟΔΗΜΟΣ» και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 4, Αρ. Πρωτ: 2.1507/οικ. 4.60 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων).

3. Έκφραση γνώμης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2012.

5. Λήψη απόφασης από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Α.Π, αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό Όρος.

6. Σύσταση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (άρθρο 94 παρ. 2, στοιχείο 22 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)).

7. Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2012.

8. Αντικατάσταση εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ν.Π. κατόπιν εκλογών.

9. Επιλογή με μυστική ψηφοφορία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.  3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».


Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, Τεχνικού Προγράμματος και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2012.

2. Λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 & 2 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την κατάργηση δίκης σε υφιστάμενη διαφορά με την εταιρεία ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε. (Υπόθεση: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην Ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ.51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου»).

3. Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Πρ. Ηλία (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 11/2012 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4. Έγκριση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου για το 2012, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000 € μαζί με το Φ.Π.Α.

5. Έγκριση ίδρυσης Εσπερινού Γυμνασίου

6. Έγκριση υποβολής πρότασης με σκοπό την Χρηματοδότηση έργων Πρασίνου σε ταράτσες Δημοτικών κτηρίων.

7. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών & νησίδων κ.λ.π.)» Μελέτη με αρ.02/2012 της Τ.Υ.Δ.Γ.

8. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων κρασπεδορείθρων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών».

9. Τρόπος εκτέλεσης του έργου:«Συντήρηση κτηρίων δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου».

10. Τρόπος εκτέλεσης του έργου:«Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων –ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ.5».

11. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων». Μελέτη υπ.αρ.01/2012 της Τ.Υ.Δ.Γ.

12. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών οδοστρώματος (ασφαλτικό – μπετόν) διαφόρων οδών».

13. Έγκριση μελέτης & τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δικτύου  άρδευσης αρ. μελ. 13/2012».

14. Έγκριση κτιριολογικού προγράμματος του έργου: «Βρεφονηπιακός  σταθμός στο Ο.Τ. 13/Τ.97 Δήμου Γαλατσίου (Φροντίδας παιδιών και φροντίδας παιδιών με αναπηρία)».

15. Α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και Έγκριση Συμμετοχής στο πρόγραμμα: Αττική 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής – Κωδικός θεματικής προτεραιότητας –(77) Υποδομές φροντίδας παιδιών και έγκριση της Αρχιτεκτονικής Οριστικής μελέτης του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός στο Ο.Τ.13/Τ.97 Δήμου Γαλατσίου (Φροντίδας παιδιών και φροντίδας παιδιών με αναπηρία), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Β) Απόφαση εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των όρων Απόφασης Ένταξης πράξης και υποχρεώσεων δικαιούχου» (από το μόνιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου).  Συνεχίστε την ανάγνωση


Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Δημάρχου με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2012-2014.

2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011 – Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 16/2012 απόφασης της Ο.Ε.

3. Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011.

4. Υποβολή πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου.

5. Έγκριση ποσού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Γαλατσίου (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)», αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος – Ετησίου Προγράμματος Δράσης, για τη δέσμευση και εγγραφή ποσού, για το έτος 2012, δέσμευση υπολοίπου ποσού, έως το έτος 2015.

6. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2012.

7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

8. Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

9. Χορήγηση ή μη άδειας τεχνικών παιγνίων – παιγνιόχαρτα του κ. Γεωργιάδη επί της οδού Χρ. Λαδά 24.

10. Διοικητική αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο. Συνεχίστε την ανάγνωση


Δημοτικό Συμβούλιο 28/12/2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

2. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2012.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2011.

4. Ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

5. Ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

6. Έγκριση στήριξης και συνεργασίας από το Δήμο Γαλατσίου στο 7ο  Δημοτικό Σχολείο, για την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» .

7. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων 2012.

8. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

9. Έγκριση συνδρομών (ανανέωση) του Δήμου μας σε περιοδικά Ασφαλιστικού – Εργατικού – Διοικητικού κ.λ.π. δικαίου, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, CD ROM κ.λ.π. του Δήμου μας 2012 που είναι απαραίτητες για την ενημέρωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών.

10. Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7/9/1999 στην ασβεστοκάμινο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 51/τ.98 του Δήμου Γαλατσίου. Συνεχίστε την ανάγνωση


Δημοτικό Συμβούλιο 13/12/2011

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου πραγματοποιούνται την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκινάει στις 7:30 μ.μ. με  τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2012-2014.

2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2012.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011.

5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση σε τράπεζα των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

6. Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Συνεχίστε την ανάγνωση


Δημοτικό Συμβούλιο 09/11/2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 19:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του σχεδίου Στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Γαλατσίου ετών 2012-2014.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου» οικον. έτους 2011.

3. Διαβίβαση της υπ. αριθ. 295/2011 εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για τον Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012.

4. Διαβίβαση της υπ. αριθ. 296/2011 εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για τον Καθορισμό συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012.

5. Κατάρτιση Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.521,93 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές ανάγκες.

7. Ορισμός δύο (2) μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου.

8. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας εν όψει των Χριστουγέννων 2011.

9. Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αγωγών όμβριων». Συνεχίστε την ανάγνωση